Onderwijskundige visie

Uitgangspunten
  • De school kenmerkt zich door een gematigd leerstofjaarklassensysteem,dit betekent dat de doelen van de methode leidend zijn voor de lesstof die in een bepaald leerjaar behandeld wordt. Methoden die gebaseerd zijn op de kerndoelen, zodat de die de doorgaande lijn door de gehele school gewaarborgd wordt. Hierbij wordt veelvuldig het directe instructiemodel toegepast. Hier wordt vanaf geweken als kinderen meer uitdaging nodig hebben of extra inoefentijd. Er wordt zowel klassikaal, in groepen als individueel gewerkt. In de groepen wordt elke dag een deel zelfstandig gewerkt met behulp van het planbord of de dag- of weektaak.
  • Er wordt veel aandacht besteed aan rekenen, spelling, taal en lezen, omdat deze vaardigheden de basis vormen voor al het leren en kinderen deze moeten beheersen om zich te ontwikkelen.
  • Wetenschap en techniek is structureel opgenomen in ons onderwijsprogramma
  • Leerlingen werken en leren vaak samen, omdat zij veel van en aan elkaar kunnen leren. Hiervoor worden coöperatieve werkvormen ingezet
  • Het onderwijs en de begeleiding wordt afgestemd op de verschillen tussen leerlingen. Er wordt rekening met de belangstelling en het tempo van het individuele kind. Leerkrachten differentiëren niet alleen bij inzet van methoden en materialen, maar ook in doelen, instructie, leerstof en de leertijd.
  • Leerlingen hebben een actieve rol in het leerproces; de leerling weet waarom hij iets leert: Opbrengstbewust leren
  • De school kent veel open ruimtes, leerkrachten kunnen tijdens de verwerking in meerdere groepen leerlingen ondersteunen.
  • Wij hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen en spreken deze verwachtingen ook uit. Op die manier dagen we kinderen uit het beste uit zichzelf te halen.
  • De maatschappij waarin we leven verandert, dit vraagt van het onderwijs  om andere vaardigheden aan te leren die leerlingen voorbereiden op deelname aan de informatiemaatschappij waarin we leven. We noemen deze vaardigheden 21ste eeuw vaardigheden, zoals creativiteit, communiceren en samenwerken, maar ook kritisch denken en probleemoplossend denken.
  • Diverse methoden haken daarop in door opdrachten waarbij leerlingen kunnen samenwerken en creatief aan de slag kunnen, of waarbij een kritische houding wordt gevraagd en een beroep gedaan wordt op het probleemoplossend vermogen.