Identiteit

Wij zijn een katholieke school en proberen daar in ons onderwijs invulling aan te geven. Sleutelwoorden hierbij zijn kennisoverdracht, ontmoeting, waarden en normen, ontvankelijkheid, verwondering, samenwerking en inspiratiebronnen.

De katholieke grondslag impliceert dat wij aandacht hebben voor álle leerlingen op school. Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren ze.
Verder hebben we aandacht hebben voor ‘de mens als geheel’. Dat vindt zijn weerslag in het leerproces. Vanuit onze grondslag leren we de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving, en elkaar te respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang met elkaar.

Enkele malen per week wordt er een Bijbelverhaal verteld. Zo mogelijk wordt een link gelegd naar de actualiteit. We gebruiken voor godsdienstige vorming de methode “Trefwoord”

De veelheid aan levensbeschouwelijke activiteiten, verbonden met de katholiek-christelijke traditie, zijn te ordenen in vier gebieden: Leren, Vieren, Zorgen en Gemeenschapsvorming.

Leren

Als katholieke school werken we gericht aan het vak godsdienst/levensbeschouwing. Dit gebeurt met de methode Trefwoord door dagelijks aan de hand van de kalender van Trefwoord en de daarbij aangereikte (Bijbel)verhalen over levensthema’s te spreken en te leren.

In de bovenbouw wordt bredere aandacht gegeven aan de andere godsdiensten en geestelijke stromingen.

Vieren

In de katholieke traditie is er grote aandacht voor het vieren. De school wil daarbij aansluiten door de grote feesten uit de katholieke traditie te vieren, zoals Kerstmis, Carnaval en Pasen.

Daarnaast hechten wij veel waarde aan andere vieringen met elkaar rond feesten door het jaar, Sinterklaas en rond belangrijke momenten uit het leven zoals verjaardagen en het vieren van geboortes.

Zorgen

Vanuit een katholieke mens- en wereldbeschouwing willen wij kinderen de mogelijkheid aanreiken de zin van het leven te ervaren en van daaruit te handelen. Wij willen de kinderen mee op weg helpen naar een eigen levensopvatting, waarbij christelijke waarden als het opkomen voor de zwakkeren, het nastreven van gerechtigheid en het afwijzen van discriminatie en racisme, een belangrijke rol vervullen.Dat doen we binnen de school door aandacht en zorg aan elkaar te geven als er lief en leed te delen is. In de dagelijkse kringgesprekken wordt stilgestaan bij klein lief en leed.

Gemeenschapsvorming

Als team vormen we samen met kinderen, ouders en omgeving een gemeenschap waarin ontmoeting centraal staat. In deze ontmoeting spreken wij met elkaar en luisteren wij naar elkaar. Dit vraagt een houding van respect en aandacht voor de ander.

Wij proberen de leerlingen een kritische houding mee te geven, zodat zij zelf keuzes kunnen maken in hun (toekomstige) leven. Wij staan open voor discussie en het bespreekbaar maken van onderwerpen.