Ouderbetrokkenheid

Wij vinden een goed contact met ouders heel belangrijk. Duidelijke wederzijdse respectvolle communicatie is hier het uitgangspunt.

Ouders dragen bij aan een prettig klimaat op school door hun inzet of vanuit hun kennis en ervaring op eigen vakgebied.  Een kind kan zich beter ontwikkelen als de ouders actief betrokken zijn bij de school. Ouders maken deel uit van de schoolcultuur. Leraren en ouders helpen elkaar met hun eigen kwaliteiten. De leraar vooral vanuit zijn professionaliteit en de ouder vanuit zijn waardevolle kennis als ouder. En ouder kent zijn kind immers door en door. Als ouder kunt u de resultaten van uw kind(-eren) volgen via de ouderportal van ons leerlingadministratiesysteem Parnassys

Wij kennen verschillende vormen van ouderbetrokkenheid:

Contact met school                                                                                                                                                                        
Ouders hebben 3x per jaar een gesprek met de leerkracht, maar de school houdt graag  ook informeel contact met de ouders over hun kind.
 
Klassenouder                                                                                                                                                                                                      
De klassenouders helpen de leerkracht bij het organiseren van extra activiteiten. Zij vragen andere ouders om te helpen bij het begeleiden van uitstapjes, helpen bij het organiseren van het Sinterklaasfeest e.d.
 
Ouderraad (OR)
In de Ouderraad (OR) zitten ouders en een vertegenwoordiger van het team. De ouders van de OR komen regelmatig, de organisatie van schoolreisjes en de besteding van de ouderbijdrage.
 
Medezeggenschapsraad (MR)
In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten drie ouders en drie leerkrachten. De MR vergadert eens in de zes weken. Tijdens de vergaderingen komen allerlei beleidsmatige onderwerpen aan bod die de school aangaan. Aan de orde komen bijvoorbeeld de inhoud van de schoolgids, het protocol rond de groepsindeling als ook mogelijke beleidswijzigingen binnen het onderwijs en de organisatie daarvan. Jaarlijks wordt het schoolplan besproken.
De MR is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam en is
daarmee de overlegstructuur binnen de school waar ouders en leerkrachten
formeel kunnen meewerken aan het schoolbeleid.
 
Schooladviescommissie                                                                                                                                                                                           
De schooladviescommissie (SAC) staat dicht bij de school en bestaat uit ouders van de school. Zij heeft een adviserende taak (gevraagd en ongevraagd) in de richting van de schoolleiding rond schoolspecifieke aangelegenheden. Daarbij moet u vooral denken aan de identiteit en aan hoofdlijnen van beleid rond de kwaliteit van het onderwijs, de financiën, het personeelsbeleid en de organisatie.