Ons onderwijs

Onderwijsaanbod met elkaar verbinden

Ons onderwijs

Bij De Boxem hechten we veel waarde aan het samenwerken van onze leerlingen, want leren doe je samen. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

KBS De Boxem is gevestigd aan de Oude Wetering, in het nieuwste gedeelte van Stadshagen, genaamd Breezicht. Eind april 2015 werd de eerste paal geslagen, op 18 februari 2016 is de school opgeleverd en op 15 april van datzelfde jaar is de school officieel geopend. Begin april 2016 is er een groep 1/2 gestart en met ingang van schooljaar 2019-2020 gaan we werken met twee kleutergroepen en een groep 3-5!


Bij De Boxem hechten we veel waarde aan het samenwerken van onze leerlingen, want leren doe je samen. Samen met de leerkracht en samen met andere kinderen in je groep. Je leert van en met elkaar. Hoe doet die ander het? Kan de ander mij helpen? En kan ik de ander helpen? Samen staan we sterk.

Wij kijken ook hoe we ons onderwijsaanbod aan elkaar kunnen verbinden. De leerlijnen, onderzoek doen en het thematisch werken komen hier bijvoorbeeld uit voort.

En wat we ook heel belangrijk vinden, de verbinding met de wijk. Wat gebeurt er in onze leefomgeving en wat kunnen we daarvan leren. E wat kunnen we als school betekenen voor onze wijk.


Wij zijn een KiVa school en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten zijn opgeleide KiVa trainers en geven wekelijks KiVa lessen aan de kinderen. Maar wat is KiVa nu eigenlijk?

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school gewaarborgd. KiVa verhoogt het welbevinden van kinderen, waardoor de leeropbrengsten en prestaties van de kinderen verhoogd worden.

Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook:

Samen maken we er een fijne school van!’

KiVa

De Boxem is een relatief kleine school waar vaak groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Door de flexibele ruimtes en de leerpleinen die iedere vleugel kent, kunnen onze leerlingen én leerkrachten samenwerken. Leerlingen en leerkrachten kennen elkaar hierdoor en dat zorgt voor een gemoedelijke en veilige sfeer.


In het schoolgebouw zijn twee lokalen in gebruik door stichting Prokino. Prokino vertegenwoordigd bij ons op school de buitenschoolse opvang (VSO en BSO), peutergroep De Boxem en de kinderopvang.

Peutergroep De Boxem

De peutergroep van KBS De Boxem, een mooie voorloper op ons basisonderwijs!  De kinderen groeien gemakkelijk de school in, de ontwikkelingslijn is meer ononderbroken en de ontwikkel- en onderwijsbehoefte van elk kind is nog eerder in beeld. Er is een nauwe samenwerking met de peutergroepleidsters en de leerkrachten van groep 1-2 voor een mooie doorgaande lijn van peuteronderwijs naar kleuteronderwijs op KBS De Boxem!

Wilt u meer weten over de buitenschoolse opvang of de peutergroep? Dan kunt u contact opnemen via

Kindcentrum/ Kinderopvang

In de groepen 1 en 2 ligt het accent heel sterk op spelend leren. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij haken daarop in door te zorgen dat de school veel uitdagend materiaal heeft waarvan kleuters kunnen leren. Zoals bijvoorbeeld echte materialen in de huishoek, zodat de kleuters de echte wereld na kunnen spelen!

We werken voornamelijk met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit deze thema’s worden de activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Meestal vindt dit plaats in de kring en in de kleine kring. In deze kringen krijgen de leerlingen instructies op hun eigen niveau. Na elk thema en in de maanden januari en juni observeert en registreert de leerkracht de voortgang en de ontwikkeling van elke leerling.


Onderwijs dat écht uitdagend is, betekenisvol en inspirerend! Dat is wat we op KBS De Boxem graag willen realiseren. Daarom ontwikkelen we thematisch onderwijs bij ons op school. We zijn trots op ons aanbod in de kleutergroepen en willen dit doorvoeren in de hele school. Uiteindelijk willen we alle zaakvakken (wereldoriëntatie, denk aan: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, wetenschap & technologie en cultuureducatie) zoveel mogelijk geïntegreerd aanbieden, zodat het betekenis krijgt voor de kinderen.

We werken hard aan het vormgeven van thematisch onderwijs op KBS De Boxem en we zijn volop in ontwikkeling. Lees hieronder hoe we deze ontwikkeling dit jaar vormgeven!

Kleuters

In de kleutergroep is thematisch werken al heel mooi ontwikkelt. Elke vier tot zes weken staat er een thema centraal. Binnen dat thema wordt gewerkt aan taal- en rekendoelen. Het daagt kinderen uit om te ontdekken en spelenderwijs te leren. De hoeken in de klas zijn ingericht aan de hand van het actuele thema.

Midden- en bovenbouw

Wij zijn van mening dat het échte leren niet gebeurt in een werkboek, maar door samen te ontdekken, door te doen en te beleven!

Daarom werken we ook in de midden- en bovenbouw met thema’s. Dit jaar zijn deze gekoppeld aan onderwerpen vanuit de geschiedenis, natuur en techniek en aardrijkskunde. We zoeken naar samenhang waar dat mogelijk is, op dit punt willen wij ons nog verder ontwikkelen!

De kinderen gaan met een onderwerp aan de slag door het bekijken van filmpjes, door samenwerken en door te ontdekken in allerlei werkvormen. De verwerking kan zijn in de vorm van een beeldend werkstuk, een toneelstuk, een filmpje, een digitaal werkstuk enzovoort. Als het maar zinvol is en laat zien wat de kinderen leren! En daarbij hoort ook presenteren wat je hebt geleerd!


Bij schoolbrede thema’s organiseren we vieringen voor alle groepen samen.

Door samen te werken en te spelen kunnen kinderen elkaar helpen, hulp vragen en hulp geven. Bovendien komen ze op deze manier ook met leerlingen uit een andere jaargroep in contact. Leren in verbinding met kinderen uit anderen jaargroepen, vanuit de kernwaarden ‘verantwoordelijkheid en saamhorigheid’.


Cito eind groep 1

Op De Boxem streven we naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs en uiteindelijk een mooie bijdrage aan onze maatschappij.

Het team beoordeelt de opbrengsten van het Cito-leerlingvolgsysteem en stelt deze centraal in de groepsbesprekingen en de tweejaarlijkse teambespreking. Op basis van de uitslagen en de analyse worden verbeterpunten doorgevoerd. We zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de opbrengsten, de analyses en de vormgeving van ons aanbod.

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we onder andere methodegebonden en niet-methodegebonden (CITO) toetsen af. Bij methodegebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij CITO-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Met deze genormeerde toetsgegevens maken we ook een vergelijking met landelijke resultaten. Tweemaal per jaar gebruiken we de resultaten bij de groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider en bij de rapportgesprekken met de ouders.

Tweemaal per jaar worden deze resultaten ook op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling van de leerlingen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen.


Onze school kenmerkt zich als een reguliere basisschool, georganiseerd in het leerstofjaarklassensysteem. Hierbij is specifieke aandacht voor de directe instructie op 3 niveaus (basis-, verdieping en verrijkingsniveau) in alle groepen.

We werken met de principes van adaptief onderwijs, dat wil zeggen dat we hechten aan een goede relatie met de leerling, zelfstandigheid belangrijk vinden en ons richten op wat het kind kan om daarop aan te sluiten. Deze manier van werken is terug te zien in het groepsplan en in de weektaak.

Op De Boxem werken we handelings- en opbrengstgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleren we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het kind nodig? We richten ons niet zozeer op wat er mis is met een leerling, maar meer op wat hij of zij nodig heeft om bepaalde doelen (opbrengsten) te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Op die manier wordt ook opbrengstgericht gewerkt: we proberen de prestaties te maximaliseren. Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze waarbij gestreefd wordt naar optimale opbrengsten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toetsgegevens niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van ons gegeven onderwijs.

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de onderwijsbehoeften van de kinderen in de instructie (uitleg) en verwerking. We werken, wanneer mogelijk, met drie instructieniveaus. Voor de leerlingen die de stof vlot en goed begrijpen is een verkorte instructie vaak voldoende, daarna kunnen zij aan de slag. Dan volgt de groepsinstructie aan de basisgroep. Aansluitend is de verlengde instructie aan de instructietafel, deze is bijvoorbeeld bedoeld voor de kinderen die het vak moeilijk vinden. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen instructies voor uitdagende lesstof.

De instructiebehoefte van de leerlingen beschrijven we per hoofdvak in een groepsoverzicht en een groepsplan. Deze groepsplannen maken we twee keer per schooljaar. Tijdens deze periode zijn er enkele tussenevaluaties. Bij groep 1 en 2 worden de doelen en activiteiten uitgewerkt in een themagericht groepsplan. Na deze periode is er een evaluatie om te kijken of de gestelde doelen zijn behaald en of de aanpak aangepast moet worden. Deze evaluatie vindt plaats in een groepsbespreking met de intern begeleider (IB’er).