Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 dan ook zorgplicht gekregen: dit is de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. KBS De Boxem valt onder het samenwerkingsverband 2305. Het adres hiervan is Postbus 290 8000 AG te Zwolle (info@2305po.nl).

Vanuit de verschillende regionale verbanden krijgt Stichting Catent middelen om passend onderwijs in haar scholen te realiseren, zo ook in De Boxem. Om die reden is binnen Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze school kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling.

Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s)/verzorger/voogd. De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u in gesprek. Indien binnen Catent niet de gewenste expertise aanwezig is, gaan we kijken of collega-bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.


Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met u als ouder(s)/verzorger/voogd, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of uw kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen nadat uit alle overwegingen blijkt dat dit de beste keuze voor een leerling is.


Ondanks de differentiatie (aansluiten op de ontwikkeling van het kind) kan het zo zijn dat de aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren. We kunnen dan overwegen of het in het belang van een leerling is om te versnellen en een klas over te slaan. De procedure van overleg en het bekijken van de mogelijkheden kent dezelfde duidelijke structuur als bij de beslissing tot een klas overdoen, waarbij u als ouder(s)/verzorger/voogd, de groepsleerkracht en de intern begeleider betrokken zijn. Dit staat beschreven in ons protocol doublure en versnellen.

In ons schoolondersteuningsprofiel kunt lezen welke zorg wij als school kunnen bieden voor uw kind.


Als een leerling op een bepaald vak niet het eindniveau van de basisschool haalt, zal hij of zij met een aangepast programma gaan werken, een zogeheten eigen leerlijn. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt zo opgesteld dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs waarvan we verwachten dat de betreffende leerling na de basisschool zal uitstromen. We streven de minimum einddoelen (eind 6-niveau) zoveel mogelijk te behalen. Onze school stelt samen met de orthopedagoog dan wel met een andere specialist binnen de stichting en met u als ouder(s)/verzorger/voogd dit OPP op. Hierin staan onder andere de specifieke begeleiding op school, de verwachte leeropbrengst en het te verwachten uitstroomresultaat naar het voortgezet onderwijs beschreven.


Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur.

Tijdens dit informatiegesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind mag aanmelden, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk in te dienen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving daadwerkelijk plaats kan vinden. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen.

Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften wat uw kind. Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens maakt u een afspraak met de leerkracht van de groep. Samen met uw kind gaat u de klas bekijken en krijgt u alle informatie over de groep.


Indien nodig kan KBS De Boxem een beroep doen op het expertiseteam dat voor de stichting Catent werkt. Dit team bestaat uit diverse specialisten met kennis op het gebied van onder andere leer- en gedragsproblemen, taal- en spraakproblematiek, het jonge kind, dyslexie, rekenen en dyscalculie en hoogbegaafdheid.

KBS De Boxem heeft daarnaast heeft een eigen trajectbegeleider, een orthopedagoog, waarmee de internbegeleider contact legt als er ondersteuningsvragen zijn. De trajectbegeleider geeft een advies, bijvoorbeeld dat er een gesprek moet plaatsvinden met de ouders en leerkrachten erbij of dat er een specialist moet worden ingeschakeld. Voordat er een ondersteuningsvraag wordt besproken, wordt u als ouder(s)/verzorger/voogd hier uiteraard van op de hoogte gesteld en om toestemming gevraagd. Er kan op verschillende manieren ondersteuning worden gegeven: bijvoorbeeld via diagnostische kindgesprekken, observaties in de groep, adviesgesprekken en onderzoeken door de orthopedagoog. Deze orthopedagoog is ook bij de volgende stappen betrokken als tijdens de onderzoeken blijkt dat uw kind een ander aanbod nodig heeft.


Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen als de CCAT beslist om een kind niet toe te laten tot KBS De Boxem. Belanghebbenden zijn in dit geval de school en/of de ouder(s)/verzorger/voogd van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. Indien een bezwaar zich voordoet, willen we verzoeken u eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website, en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten (twee) ouders en twee leerkrachten. De MR vergadert eens in de zes weken. Tijdens de vergaderingen komen allerlei beleidsmatige onderwerpen aan bod die de school aangaan. Aan de orde komen bijvoorbeeld de inhoud van de schoolgids, het protocol rond de groepsindeling als ook mogelijke beleidswijzigingen binnen het onderwijs en de organisatie daarvan. Jaarlijks wordt het schoolplan besproken.

De MR is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam en is daarmee de overlegstructuur binnen de school waar ouders en leerkrachten formeel kunnen meewerken aan het schoolbeleid.

Leden van de MR zijn:

Oudergeleding:
Erwin Ensing (voorzitter)
Marco Konkelaar (lid)

Personeelsgeleding:
Marijke Pieterman (secretaris)
Alieke Benjaminsen

 


De denktank staat dicht bij de school en bestaat uit ouders van de school. Zij heeft een adviserende taak (gevraagd en ongevraagd) in de richting van de schoolleiding rond schoolspecifieke aangelegenheden. Daarbij moet u vooral denken aan de identiteit en aan hoofdlijnen van beleid rond de kwaliteit van het onderwijs, de financiën, het personeelsbeleid en de organisatie.


De oudervereniging van KBS de Boxem is er om de samenwerking tussen de ouders, de directie en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. Anders dan de medezeggenschapsraad (MR) houdt de Oudervereniging zich niet bezig met beleidsmatige zaken op school.

De Oudervereniging is actief in het bedenken, organiseren en financieren van activiteiten op school. Activiteiten In samenwerking met school organiseert de oudervereniging allerlei activiteiten. Hierbij kun je denken aan het sinterklaasfeest, carnaval, Pasen, de avond4daagse en het jaarlijkse schoolreisje. Lid worden De oudervereniging is een vereniging waar u als ouders/verzorgers automatisch lid van wordt zodra uw kind start op KBS de Boxem. Binnen de oudervereniging wordt onderscheid gemaakt tussen leden (alle ouders), actieve leden (deelnemers in een werkgroep) en het bestuur.

Het bestuur

De bestuursleden vormen de schakel tussen de ouders, de werkgroepen en het team. De bestuursleden vergaderen periodiek om de stand van zaken in de verschillende werkgroepen te bespreken. Het bestuur is verantwoordelijk voor het maken van een jaarverslag, de algemene ledenvergadering, de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en de financiële verantwoording.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage € 27,50 per kind per schooljaar. De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage gaat per machtiging in 1 of 2 termijnen. Het machtigingsformulier kunt u aan de leerkracht van uw kind geven. Een onafhankelijke kascommissie, bestaande uit 2 ouders, controleren de besteding van de vrijwillige ouderbijdragen en brengen hier op de Algemene Ledenvergadering verslag over uit. Mochten er vragen zijn over de oudervereniging en/of over de activiteiten van de oudervereniging spreek ons dan gerust aan of mail naar ov.deboxem@catent.nl .

Het bestuur van de Oudervereniging

Frederike, Harry, Rick en Tessa


In het Schoolveiligheidsplan van KBS De Boxem staat beschreven hoe voor de veiligheid van de werknemers (inzake alle met de arbeid verbonden aspecten), leerlingen en ouders/bezoekers wordt gezorgd.

In de afgelopen jaren zijn al verschillende protocollen op het gebied van de veiligheid op onze school ontwikkeld of herschreven. In dit schoolveiligheidsplan komen we tot één geïntegreerd geheel. Sommige, eerder ontwikkelde protocollen, zijn als bijlage opgenomen.

Na bespreking voor advies in het schoolteam en de medezeggenschapsraad en verwerking van de adviezen is het plan ter instemming voorgelegd aan de MR.