Ons kindcentrum

Ons kindcentrum

Ieder kind is uniek en tegelijkertijd verbonden met de gemeenschap binnen ons kindcentrum. Het ervaart dat het er mag zijn, dat het zichzelf mag zijn en kwaliteiten en talenten heeft. Als katholiek kindcentrum geloven wij in de kracht van samen. Wij laten kinderen de waarde ervaren van samen werken, leren, leven en vieren. Ze ervaren dat ze onderdeel van een gemeenschap zijn en dat je samen verder komt dan alleen.

Wij leren kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan en werken in alle groepen aan een klimaat waarin ieder kind zich veilig weet. Je verbonden weten met de groep, zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander spelen daarin een belangrijke rol. Samen spelen en samen werken spelen daarbij een belangrijke rol. Ze ontdekken daarbij bij uitstek de eigen kwaliteiten en die van de ander en leren op elkaar te vertrouwen. Onze muzieklessen laten kinderen de verbindende kracht van muziek ervaren en leren hen dat ieder instrument in het geheel telt. Vieringen laten hen voelen dat het fijn is om onderdeel van een gemeenschap te zijn.


Ouders zijn onze belangrijkste partners als het gaat om de ontwikkeling van hun kinderen. De vraag die in onze samenwerking centraal staat, is: hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat uw kind zich goed ontwikkelt.

Als ouder bent u altijd welkom op ons kindcentrum. Om met ons te praten over de ontwikkeling van uw kind, mee te denken over ontwikkelingen die op ons kindcentrum spelen of ons bijvoorbeeld te helpen bij de organisatie van een activiteit. Wij vinden het fijn als ook u betrokken bent bij de samenleving binnen ons kindcentrum.


Wij werken met drie combinatiegroepen 1-2, een groep 3, een groep 4, een groep 5 een groep 6 en een combinatiegroep 7/8.  Omdat onze school groeit, kunnen we het komende schooljaar een andere groepssamenstelling hebben. De combinatie van de groepen 1 en 2 is een bewuste en dus blijvende keuze. Jongere kleuters ontwikkelen zich hierin spelenderwijze doordat oudere kinderen hen inspireren om iets te ontdekken of te leren. De combinatie biedt oudere kleuters met name ook de kans om zich op sociaal-emotioneel gebied goed te ontwikkelen.

Onze school beschikt over een medezeggenschapsraad die bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Zij praten mee over zaken die binnen onze school spelen. Meer informatie hierover vindt u in onze schoolgids bestaande uit twee delen: deel 1 en deel 2. De Boxem valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Catent.


Wij werken met een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag op school en lunchen in de klas.

De groepen 1 t/m 3 hebben de volgende schooltijden:

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur tot 14.30 uur.
Woensdag en vrijdag: 8.30 uur tot 12.30 uur.

Groep 4 t/m 8:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur tot 14.30 uur.
Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur.

Vanaf september 2023 zijn wij een kindcentrum. De dagopvang zal worden verzorgd door kinderopvang Breed. De voorschoolse opvang (VSO) en de buitenschoolse opvang (BSO) zullen worden verzorgd door Kinderopvang Catent.