Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Bij De Boxem krijgt ieder kind de kans zijn talenten optimaal te ontwikkelen!

Bij De Boxem krijgt ieder kind de kans zijn talenten optimaal te ontwikkelen. We kijken namelijk naar de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling en we verwerken deze behoeften in de wijze waarop uw kind onderwijs krijgt. Op deze manier past ons onderwijs bij de ontwikkeling van iedere leerling.

Uiteraard is het onderwijsaanbod afgestemd op het bereiken van de kerndoelen: datgene wat kinderen in elk geval moeten leren op de basisschool. Aan de hand van de individuele ontwikkelingen wordt per leerling vastgesteld welke stof op welke wijze moet worden aangeboden. Alle kinderen krijgen de basisstof, kinderen die moeite hebben met de basisstof krijgen herhalingsstof en vlotte en goed presterende kinderen krijgen verrijkingsstof.


Leren houdt bij De Boxem veel meer in dan het opslaan van kennis. Leren heeft te maken met de ontwikkeling van vaardigheden, het veranderen van gedrag, het leren hanteren van oplossingsmethoden en het leren ontwikkelen en toepassen van denk- en leerstrategieën. Het is onze taak om de kinderen voor te bereiden op een leven lang leren in een steeds veranderende wereld. Dit doen we door rijke leeractiviteiten aan te bieden waarin leerlingen aan het nadenken worden gezet, zoals bij het spelend- en onderzoekend leren. Betekenisvolle activiteiten en een rijke leeromgeving dragen bij aan een actieve leerhouding. Wij kijken naar de belevingswereld van de leerlingen en sluiten daarbij aan. De kinderen leren vanuit een intrinsieke motivatie en zelfregulatie. Dit is belangrijk om succesvol te kunnen leren!

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zicht hebben op de leerdoelen. Dit is een voorwaarde om het eigen leerproces goed te kunnen sturen. De leerkrachten bespreken met de kinderen ’s morgens de dag door en praten over de doelen die voor die dag centraal staan.

Het onderwijs op onze school is daarom niet eenzijdig gericht op kennisoverdracht. Wij streven een brede ontwikkeling na, waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met de emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit en de ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Wij vinden namelijk dat kinderen in de 21e eeuw voorbereid moeten worden op de toekomst.


Onze kernwaarden

 • Ontwikkeling van ieders talent;
 • Samenwerking vanuit gemeenschap;
 • Verwonderen en bewonderen;
 • Lerende organisatie: professionaliteit.

Op KBS De Boxem vinden we het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders naar elkaar omkijken. Dit betekent dat we respect hebben voor elkaar en accepteren dat we allemaal verschillend mogen zijn. Ondanks deze verschillen vinden we de verbinding door met elkaar te leren, delen en vieren. Dit doen we bijvoorbeeld door de feestdagen met elkaar te vieren, maar ook door samen stil te staan bij belangrijke momenten in het leven.

Vanuit onze (katholieke) identiteit vertellen wij verhalen. Ook verhalen uit de bijbel, van Jezus. We laten kinderen ervaren wat verhalen van anderen met hun doen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden. Deze verhalen geven ook inspiratie aan ons onderwijs in burgerschap. We leren kinderen dat ze ertoe doen, dat zij invloed hebben op en kunnen deelnemen aan de huidige maatschappij.

Er is dagelijks aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling waarbij wij gebruiken maken van de methode KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt er veel aandacht geschonken aan de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school . Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.

‘Samen maken we er een fijne school van!’

Zoals wij in onze visie schrijven willen we onze leerlingen voorbereiden op een leven lang leren. Door onderzoeks- en spelactiviteiten, die aansluiten op de belevingswereld van onze leerlingen, willen we leerlingen vanuit verwondering en bewondering nieuwsgierig maken voor de wereld om hen heen. Dit doen we door thematisch te werken en ons te richten op Wetenschap & Technologie. Hierbij leren we de leerlingen een onderzoekende houding aan te nemen:

 • Nieuwsgierig zijn/willen weten/je dingen afvragen;
 • Een open houding/op zoek naar eigen vooronderstelling/je oordeel kunnen uitstellen;
 • Kritisch zijn: is het wel zo?/zaken in twijfel trekken;
 • Willen begrijpen/tot inzicht willen komen/willen doorgronden;
 • Vanuit een kritische houding een eigen richting durven kiezen, niet vanzelfsprekend doorgaan op dezelfde manier;
 • Betrouwbare bronnen kunnen selecteren;
 • Kennis willen delen met anderen.

 


We willen dat onze leerlingen succesvol zijn in de 21e eeuw.

Hiervoor hebben kinderen bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Binnen het thematiseren en onderzoekend leren hebben we aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden:

 • Probleemoplossen;
 • Computational thinking;
 • Informatie vaardigheden;
 • ICT-basisvaardigheden;
 • Mediawijsheid;
 • Communiceren;
 • Samenwerken;
 • Sociale en culturele vaardigheden;
 • Zelfregulering;
 • Kritisch denken;
 • Creatief denken.

De focus van onze school op de 21e-eeuwse vaardigheden heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, ons aanbod, onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (de manier waarop wij lesgeven).
KBS De Boxem is een lerende organisatie die openstaat voor de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Niet alleen leerlingen, maar ook het team leert vanuit bewondering en verwondering. De leerkrachten hebben een onderzoekende houding en zijn nieuwsgierig naar de laatste trends binnen het onderwijs. Zo werken we als team in een ‘docent ontwerp team’ in samenwerking met Hogeschool Windesheim. We ontwikkelen op dit moment een leerlijn voor het programmeren voor groep 1 t/m 8!


Bij De Boxem realiseren we ons dat ouderbetrokkenheid bij de school bij kan dragen aan goede schoolresultaten van uw kind. Een goede communicatie tussen ouder(s)/verzorger/voogd en de school komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. We stellen het dan ook op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind op school. U kunt als ouders deze informatie aan school vertstrekken tijdens het intakegesprek op het moment dat u besluit om uw kind bij ons op school aan te melden. Wanneer uw kind al bij ons op school zit, kan dat tijdens de reguliere oudergesprekken.

Als school willen wij laagdrempelig zijn in ons contact met u als ouder(s)/verzorger/voogd. Voor en na schooltijd is er gelegenheid om de leerkracht van uw kind iets mee te delen of een vraag te stellen. Mocht dit op dat moment niet gelegen komen of is er meer tijd nodig voor het bespreken van zaken, dan zal de leerkracht een afspraak maken voor een ander tijdstip.

Naast deze informele contactmomenten hebben we ook andere contactmomenten zoals informatieavonden, inloopochtenden en rapportavonden. We kijken ook naar waar onze ouders behoefte aan hebben, door dit te inventariseren in onze denktank ‘ oudercontact’. In deze denktank praten we met ouders over communicatie en behoeftes van ouders.

We hebben verschillende manieren en documenten waarmee wij u informeren.

 1. De oudergesprekken, rapporten en rapportgesprekken;
 2. Het schoolplan;
 3. De schoolgids;
 4. De jaarkalender;
 5. De nieuwsbrief;
 6. De medezeggenschapsraad;
 7. De denktank;
 8. De oudervereniging;
 9. Klasbord.
Communicatie/omgang tussen school en ouders