Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot portfolio’s. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool De Boxem.

Een leerling op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:

  • De eerste vier schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
  • De laatste vier schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over acht schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. Onze schooltijden zijn:

Groep 1 t/m 3

Maandag       8.30 tot 14.30 uur
Dinsdag        8.30 tot 14.30 uur
Woensdag    8.30 tot 12.30 uur
Donderdag   8.30 tot 14.30 uur
Vrijdag           8.30 tot 12.30 uur

Groep 4 t/m 8

Maandag       8.30 tot 14.30 uur
Dinsdag         8.30 tot 14.30 uur
Woensdag    8.30 tot 12.30 uur
Donderdag   8.30 tot 14.30 uur
Vrijdag           8.30 tot 14.30 uur


Voor de financiering van activiteiten vraagt De Boxem ieder schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren: de Sinterklaas-, Kerst- en Palmpasenviering, een traktatie tijdens bijvoorbeeld carnaval en de Avond4daagse, het versieren van de school en een bijdrage aan de schoolreis en het schoolkamp. De vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar is tijdens de algemene ledenvergadering van de oudervereniging vastgesteld op € 50,- per leerling, waarbij leerlingen die na 1 januari, maar voor 1 juni van het schooljaar instromen, voor 50% bijdragen. Bij een gezin met een 2e of meerdere kinderen op school wordt een korting van €5,00 toegepast.

Voor meer informatie en de onderbouwing van de hoogte van de vrijwillige bijdrage, wordt verwezen naar de begroting van schooljaar 2020/2021.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering doet de oudervereniging verslag van haar activiteiten en financiën. Voor vragen mailt u naar de secretaris van de oudervereniging (ov.boxem@catent.nl). Zij zorgt ervoor dat uw vraag behandeld wordt in een vergadering. De oudervereniging vergadert circa zes keer per schooljaar.


Minimaal twee keer per jaar vinden er portfoliogesprekken van 10 minuten plaats. De eerste ronde gesprekken vindt plaats na ongeveer 10 weken onderwijs. Tijdens deze gesprekken zal de leerkracht vooral ingaan op het welbevinden van uw kind binnen de groep. De tweede ronde rapportgesprekken vindt plaats na afname van de Cito- Middentoetsen. In deze gesprekken zal naast het welbevinden van uw kind ook de vooruitgang op cognitief gebied worden besproken. Uw kind ontvangt dan zijn/haar eerste portfolio. Aan het einde van het schooljaar, na afname van de Cito-Eindtoetsen, ontvangt uw kind het tweede portfolio en vinden de (facultatieve) gesprekken hierover plaats. De kinderen vullen gedurende het jaar zelf hun portfolio om zo een mooie groei van ontwikkeling te laten zien.

Wilt u meer weten wat over wat er in de portfolio’s beschreven wordt, kom dan eens langs voor een rondleiding of een informatiegesprek.

Vanaf groep 5 zijn de kinderen zelf ook aanwezig tijdens de gesprekken. Zo worden de kinderen eigenaar van hun eigen leerproces.

Mocht u buiten deze vaste data behoefte hebben om met de leerkracht te spreken, dan kunt u hiervoor altijd een aparte afspraak maken. Soms nodigt een leerkracht u als ouder(s)/verzorger/voogd uit voor een afsluitend gesprek in verband met de warme overdracht naar de volgende groep.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Dit is Noor Bos. Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.


Er is een Interne Klachtencommissie (IKC) verbonden aan de Stichting Catent.

Deze bestaat uit:

Voorzitter: meneer mr. S.M.C. Verheyd
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: meneer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl

In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.


Er is een vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Catent. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is de volgende vertrouwenspersoon aan Catent verbonden: Ed Heeremans.

Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).


KBS De Boxem maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.


De schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. De schoolgids is een naslagwerk, geschreven door het team van KBS De Boxem om u over allerlei zaken in te lichten.

Na het lezen van deze schoolgids krijgt u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, wat wij van de kinderen en u verwachten en allerlei praktische zaken, die relevant zijn om te weten.

Download hier de schoolgids 2020-2021.